Общи условия

Общи условия
 
 
 
 
Раздел 1.  Общи условия за използване на интернет страница:
 
1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между  ПМ ГРУП БГ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Собственика“ , собственик на интернет страницата: https://m-klima.com , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.
 
Раздел 2. Информация относно Собственика:
 
1. Наименование: ПМ ГРУП БГ ЕООД, ЕИК 200928524
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Илинден, блок 55 бход Д
3. Данни за кореспонденция: гр. София, жк. Илинден, блок 55 бход Д. тел.: 0877 44 77 47, електронна поща:4klima_m@abv.bg
4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
5. Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200928524
 
 
Раздел 3. Общи Разпоредби:
 
1.  Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.
2.  Собственика не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.
3.  Собственика си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
4.  Собственика си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.
 
Раздел 4. Характеристики на Услугата:
 
1.  Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Собственика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1.1)  Собственика предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Собственика предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(1.2)  Собственика предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.
(1.3)  Собственика предоставя възможност за генериране на електронни запитвания (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Собственика полета и да избере бутон Изпращане. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Собственика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Собственика за предоставяне на определена услуга и не поставя Собственика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Собственика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Собственика.
Собственика не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(1.4)  Собственика предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Собственика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Собственика не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(1.5)  Собственика предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Собственика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Собственика предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Собственика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(1.6) Собственика предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
(1.7) Собственика предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на Интернет страницата. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере бутона / иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter / Go. Интернет страницата ще изкара списък от резултати със страници / продукти намиращи се на Интернет страницата и съдържащи търсената от Ползвателя дума / думи.


Раздел 5. Права върху интелектуална собственост
 
1. Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Собственика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
2. Собственика си запазва всички права посочени в предходната алинея.
3. Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Собственика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Собственика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Собственика.
4.  Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Собственика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Собственика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.
 
Раздел 6. Други Условия
 
1. Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Собственика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.
2.  Собственика не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
3. Собственика не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).
4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
5. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 01.04.2024г.
6. Общите условия могат да бъдат изменяни от Собственика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
7. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

 

Търсене